SUOMEN PIKAKIRJOITTAJAYHDISTYKSEN SÄÄÄNNÖT PIKAKIRJOITUSKILPAILUILLE JA -KOKEILLE

1 Soveltamisala
2 Kilpailun ja kokeen toteutus
2.1 Saneluteksti
2.2 Sanelu
2.3 Puhtaaksikirjoitus
2.3.1 Yleistä
2.3.2 Tasaisen nopeuden kilpailu ja koe
2.3.3 Nousevan nopeuden kilpailu ja koe
2.4 Kokeiden arvostelu
2.4.1 Yleistä
2.4.2 Virhepisteiden määräytyminen
2.4.3 Sallitut virhepisteet
2.4.3.1 Tasaisen nopeuden kilpailu ja koe
2.4.3.2 Nousevan nopeuden kilpailu ja koe
3 Kilpailusta ja kokeista päättäminen
4 Kilpailujen tuloslistat
5 Kilpailutuomarit
6 Kilpailu- ja koemaksut
7 Todistukset ja diplomit
8 Täydentävät säännöt

1. Soveltamisala

Näitä sääntöjä sovelletaan seuraaviin kilpailuihin ja kokeisiin:

a) tasaisen nopeuden kilpailu ja koe
b) nousevan nopeuden kilpailu ja koe

Jos muun kuin suomenkielisissä kilpailuissa noudatetaan oheisista säännöistä poikkeavia sääntöjä, tästä tulee tehdä sääntöihin kieltä koskeva poikkeus.

Sääntöjen alkuun

2. Kilpailun ja kokeen toteutus

2.1 Saneluteksti

Tekstissä tulee välttää sellaisia erisnimiä ja käsitteitä, jotka eivät ole kaikille kirjoittajille tuttuja.

Teksti on vähintään kolme ja enintään kymmenen minuuttia pitkä. Jollei erikseen toisin etukäteen ilmoiteta, tasaisen nopeuden koe on kolme minuuttia ja nousevan nopeuden koe kymmenen minuuttia pitkä.

Sääntöjen alkuun

2.2 Sanelu

Sanelunopeus mitataan tavuina minuutissa.

Tasaisen nopeuden teksti sanellaan etukäteen sovitulla nopeudella. Nopeus on vähintään 100 tavua minuutissa. Suositeltavia sanelunopeuksia ovat 150, 200 ja 250 tavua minuutissa.

Nousevan nopeuden sanelu alkaa etukäteen sovitusta alkunopeudesta, joka voi olla välillä 200 ja 350 tavua minuutissa. Jollei muuta sovita, alkunopeus on 250 tavua minuutissa. Sanelunopeus kasvaa minuuteittain 25 tavulla minuutissa.

Ennen varsinaista kilpailu- ja koesanelua sanellaan noin minuutin pituinen harjoitussanelu, joka sivuaa varsinaisen tekstin aihetta. Harjoitussanelu voidaan sanelijan suostuessa toistaa.

Sanelun tarkistajan tehtävänä on tarkistaa, että sanelu on moitteeton ja tehty oikealla nopeudella. Epäselvistä tai virheellisistä sanelun kohdista tarkistajan tulee tehdä merkintä pohjatekstiin, jotta tämä voidaan ottaa arvostelussa huomioon.

Sanelu voidaan ottaa myös nauhalle, jolloin sanelun tarkistaja tarkistaa nauhalla olevan sanelun.

Sääntöjen alkuun

2.3 Puhtaaksikirjoitus

2.3.1 Yleistä

Sanelu on puhtaaksikirjoitettava joko käsin, kirjoituskoneella tai PC:llä. Sanakirjan käyttö on sallittu.

Tarvittavista koneista ja papereista vastaa kilpailija. Sähkökirjoituskoneella tai PC:llä kirjoittamisesta kilpailuun osallistuvan tulee ilmoittaa etukäteen, jotta tarvittavat tilat tätä varten voidaan järjestää.

Sääntöjen alkuun

2.3.2 Tasaisen nopeuden kilpailu ja koe

Kun nopeus on vähintään 250 tavua/min, siirreaika minuutteina saadaan tasaisen nopeuden kilpailussa ja kokeessa kaavasta:

siirreaika = tekstin pituus minuutteina * sanelunopeus/10

Kaavasta näin saatu siirreaika pyöristetään ylöspäin lähimpään viiteen minuuttiin.

Kolmen minuutin tekstin siirreajat ovat näin seuraavat:
 
  siirreaika
100 tav/min 30
150 tav/min 45
200 tav/min 60
250 tav/min 75
 
Sääntöjen alkuun

2.3.3 Nousevan nopeuden kilpailu ja koe

Siirreaika minuutteina saadaan nousevan nopeuden kilpailussa ja kokeessa kaavasta:

siirreaika = tekstin pituus tavuina  / 3625 * 4, kuitenkin enintään neljä tuntia

Kaavasta saatu siirreaika pyöristetään ylöspäin lähimpään viiteen minuuttiin.

Näin sanelujen, joiden alkunopeus on 250 tavua/min ja loppunopeus 475 tavua/min, sekä tätä pidempien pidempien tekstien siirreaika on 4 tuntia, muiden lyhyempi.

Sääntöjen alkuun

2.4 Kokeiden arvostelu

2.4.1 Yleistä

Kilpailutuomarit tai näiden avustajat arvostelevat suoritukset.

Suorituksen arvostelu voidaan päättää, kun on selvää, että tasaisen sanelun kokeen maksimivirhepistemäärä tai nousevan nopeuden sanelussa jonkin kolmen minuutin virhepistemäärä on ylitetty.

Sääntöjen alkuun

2.4.2 Virhepisteiden määräytyminen

Virhepisteitä annetaan seuraavasti:
 
  virhepisteet
ensimmäisen tärkeän yksittäisen sanan tai välimerkin väärin tulkitseminen, pois jättäminen tai lisääminen 4
sanaryhmästä ensimmäisen sanan väärin tulkitseminen, pois jättäminen tai lisääminen  4
sanaryhmästä seuraavien sanojen väärin tulkitseminen, pois jättäminen tai lisääminen  1
sanan korvaaminen toisella samaa merkitsevällä sanalla 1
sanajärjestyksen muuttaminen sikäli kuin merkitys ei muutu 1
määrätyn tai epämääräisen artikkelin tai preposition väärin tulkitseminen, pois jättäminen tai lisääminen sikäli kuin merkitys ei muutu 1
yksikön ja monikon vaihtaminen, väärä pääte tai välimerkkivirhe sikäli kuin merkitys ei muutu 1
oikeinkirjoitusvirhe tai korjaamattomat lyöntivirheet sikäli kuin merkitys ei muutu 1
toistuva virhe (esimerkiksi kahden peräkkäisen sanan sama sijapääte väärin) 0
 
Sääntöjen alkuun

2.4.3 Sallitut virhepisteet

2.4.3.1 Tasaisen nopeuden kilpailu ja koe
 
Kun nopeus on vähintään 250 tavua/min, maksimivirhepistemäärä saadaan tasaisen nopeuden kilpailussa ja kokeessa kaavasta:

maksimivirhepisteet = tekstin pituus minuutteina * sanelunopeus/25

Kun nopeus on enintään 250 tavua/min, maksimivirhepisteet saadaan seuraavasti:

maksimivirhepisteet = 15 + 0,06 * sanelunopeus/10

Kaavasta saadut maksimivirhepisteet pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

Kolmen minuutin tekstin maksivirhepisteet ovat näin seuraavat:
 
  virhepisteet
100 tav/min 21
150 tav/min 24
200 tav/min 27
250 tav/min 30
 
Sääntöjen alkuun

2.4.3.2 Nousevan nopeuden kilpailu ja koe
 
Nousevan nopeuden kokeessa ja kilpailussa kutakin kolmen minuutin jaksoa tarkastellaan erikseen. Kokeen ja kilpailun tulos on se nopeus, joka kirjoittajalla oli viimeksi hyväksytyn kolmen minuutin jakson lopussa. Hylätystä kolmen minuutin jaksosta seuraa, että kaikki tätä seuraavat kolmen minuutin jaksot ovat myös hylättyjä, vaikka käännös täyttäisikin näiltä osin maksimivirhepisterajan.

Maksimivirhepistemäärä saadaan nousevan nopeuden kilpailussa ja kokeessa kaavasta:

maksimivirhepisteet =  sanelunopeudet kultakin kolmelta minuutilta yhteenlaskettuina/25

Kaavasta saadut maksimivirhepisteet pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

Eri kolmen minuutin jaksojen sallitut virhepisteet ovat näin seuraavat:
 
  virhepisteet
200, 225 ja 250 tav/min 27
225, 250 ja 275 tav/min 30
250, 275 ja 300 tav/min 33
275, 300 ja 325 tav/min 36
300, 325 ja 350 tav/min 39
325, 350 ja 375 tav/min 42
350, 375 ja 400 tav/min 45
375, 400 ja 425 tav/min 48
400, 425 ja 450 tav/min 51
425, 450 ja 475 tav/min 54
450, 475 ja 500 tav/min 57
475, 500 ja 525 tav/min 60
 
Sääntöjen alkuun

3. Kilpailuista ja kokeista päättäminen

Yhdistyksen johtokunta päättää kilpailujen ja kokeiden pitämisestä. Jos osanottajamäärä on todennäköisesti riittävä kilpailun järjestämiseksi, johtokunta voi päättää myös kilpailujen pitämisestä. Johtokunta ilmoittaa kilpailuista ja kokeista sopivaksi katsomallaan tavalla.

Sääntöjen alkuun

4. Kilpailujen tuloslistat

Kilpailuista laaditaan tuloslista kaikista hyväksytyistä suorituksista.

Jos tasaisen nopeuden kilpailussa virhepisteet menevät tasan, paremmuuden ratkaisee siirreaika.

Nousevan nopeuden kilpailussa hyväksyttyjen minuuttien lukumäärä on ratkaiseva. Jos minuuttien määrä on sama, paremmuuden ratkaisee virhepisteiden summa.

Sääntöjen alkuun

5. Kilpailutuomarit

Kilpailujen ja kokeiden käytännön järjestelyistä vastaavat yhdistyksen kilpailutuomarit. Käytännön järjestelyihin kuuluvat mm. kilpailutekstien laatiminen, sanelu, sanelun tarkistaminen, arvostelu, tuloslistojen teko ja todistusten sekä diplomien jako.

Kilpailutuomarit voivat jakaa osan työstään avustajille, kuten sanelijoille.

Kilpailutuomareilla ja heidän avustajillaan on velvollisuus pitää kilpailuteksti salassa niin kauan kuin teksti on saneltu ja kilpailusuoritukset jätetty.

Sääntöjen alkuun

6. Kilpailu- ja koemaksut

Yhdistys voi periä osanottajilta kilpailu- ja koemaksua, jonka suuruudesta päättää johtokunta. Jos kilpailu- tai koemaksu peritään, se tulee esittää kilpailukutsussa tai ilmoituksessa kokeen järjestämisestä.

Sääntöjen alkuun

7. Todistukset ja diplomit

Kokeista ja kilpailuista annetaan hyväksytyille kunniakirjat, todistukset tai diplomit.

Jos yhdistys ei peri kilpailu- tai koemaksua, se voi periä maksua todistusten ja diplomien kirjoittamisesta. Jos tällainen maksu peritään, siitä päättää johtokunta ja siitä tulee ilmoittaa viimeistään kilpailutilanteessa, jolloin kilpailijalle ilmoitetaan mahdollisuudesta ennen kilpailusuorituksen jättöä kieltäytyä todistuksen tai diplomin lunastamisesta.

Sääntöjen alkuun

8. Täydentävät säännöt

Yllä olevia sääntöjä täydentävät Interstenon pikakirjoituskilpailuja varten hyväksymät säännöt.

Sääntöjen alkuun